Enthusiastic new leader takes HousaTonics through their paces